AKTUÁLNÌ


Rozšíøili jsme vozový park

obrázek


OZNÁMENÍ:

 • V sekci Tiskopisy byl pøidán odkaz na formuláø: Žádost o zápis mentora

Autoškola L17

Autoškola L17


ON-LINE REZERVACE JÍZD


NEVÍTE ÈÍM UDÌLAT RADOST SVÝM BLÍZKÝM?
DARUJTE JIM DÁREK NA CELÝ ŽIVOT - DÁRKOVÝ POUKAZ NA KURZ NAŠÍ AUTOŠKOLY. 

Poukaz skupiny B poukaz slupiny A

Poukaz skupina B - kondièní jízdy Poukaz skupina A - kondièní jízdy

 


O NÁS

Autoškola Irena Hnátová s.r.o. je od roku 2016 pokraèovatelem Autoškoly a akreditovaného støediska øidièù Irena Hnátová – Krašovice, která byla založena již v roce 1994 Petrem Hnátem. Naše autoškola je rodinnou firmou s témìø 30-letou tradicí.

Nabízíme Vám kompletní služby naší autoškoly:

 • výukové kurzy všech øidièských oprávnìní
 • individuální kurzy
 • kondièní jízdy
 • vstupní školení øidièù
 • pravidelné školení øidièù
 • školení øidièù referentù
 • provádíme výuku a výcvik kvalifikovanými uèiteli
 • disponujeme špièkovým vozovým parkem, který je pravidelnì obmìòován
 • máme vlastní, modernì vybavenou uèebnu
 • uèíme dle moderních výukových materiálù (zdarma výukové CD Autoškola? Pohodlnì! )
 • ke každému z Vás pøistupujeme individuálnì
 • máme vlastní cviènou plochou, která se nachází v tìsné blízkosti uèebny
 • stále se pro Vás zdokonalujeme

Naším cílem je poskytnout výcvik na vysoké úrovni s individuálním pøístupem. Naší snahou je pøipravit Vás k úspìšnému složení závìreèné zkoušky tak, aby Vᚠvstup do silnièního provozu byl bezpeèný.